Privacyverklaring

Privacyverklaring BONDcenter B.V.

 

1. Introductie BONDcenter

Met haar diensten ondersteunt BONDcenter medewerkers en vrijwilligers (waaronder bestuursleden) van sportbonden en de bij hen aangesloten verenigingen. Onderdeel van deze dienstverlening is de ledenadministratie van verschillende sportbonden.

BONDcenter is gevestigd aan de Koninginnegracht 8, 2514 AA te Den Haag.

Tel.: 085-2103950
E-mail: info@bondcenter.nl
KvK nr.: 27496872

BONDcenter treedt in haar relatie met sportbonden op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

2. Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die verzameld worden op het moment dat BONDcenter voor een sportbond de ledenadministratie verzorgt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die verzameld worden bij gebruik van de online portal en de gegevens die verzameld worden bij het versturen van e-mails over de ledenadministratie.

Het zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Niet alleen om te voldoen aan privacy regelgeving. Wij respecteren sinds jaar en dag de privacy van onze klanten en zien dit als een buitengewoon kwaliteitskenmerk.

 

3. Grondslag voor verzamelen en verder verwerken persoonsgegevens

BONDcenter verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming, en/of de met jou afgesloten service-overeenkomst en/of het gerechtvaardigde belang van BONDcenter bij haar bedrijfsvoering en de uitvoering van haar services, en/of een wettelijke voorziening of verplichting.

 

4. Gebruik persoonsgegevens en verstrekking aan derden

BONDcenter verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover daar een rechtmatige grondslag voor is.

Daar waar BONDcenter als (sub)bewerker optreedt, verwerkt en verstrekt BONDcenter de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies van de sportbond die verantwoordelijk is. BONDcenter zal die persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruiken of doorverstrekken.

 

5. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die BONDcenter verwerkt, worden bewaard zolang dit voor de doelen en uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst nodig is. De bewaartermijn is hiermee afhankelijk van de duur en de aard van de met de met de sportbond gesloten overeenkomst.

 

6. Beveiliging van persoonsgegevens

BONDcenter beveiligt jouw gegevens door middel van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. BONDcenter maakt onder meer gebruik van virusdetectie, firewalls en intruder detectie. Toegang tot productieservers en data wordt beperkt tot alleen de personen die daar daadwerkelijk een functie te vervullen hebben. Onze servers staan in Nederland.

Op onze portals en andere registrerende delen van onze websites maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (zogeheten Secure Sockets Layer of SSL). Dit gebeurt met name wanneer er persoonsgegevens tussen jou en onze websites worden uitgewisseld (bijvoorbeeld bij het doorvoeren van mutaties op de portal). Wij beveiligen de toegang tot onze portals met wachtwoorden die aan specifieke eisen moeten voldoen. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het correct omgaan met hun wachtwoord. Zodra u vermoedt dat een ander onrechtmatig gebruikmaakt van uw wachtwoord, dient u ons zo snel mogelijk te informeren, zodat wij maatregelen kunnen treffen.

 

7. Klachten

Als u vindt dat BONDcenter niet rechtmatig met uw persoonsgegevens omgaat of uw rechten niet respecteert, kunt u hierover bij ons een klacht indienen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

 

8. Wijzigingen privacyverklaring

BONDcenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

 

Datum laatste aanpassing: juni 2017